Deklaracja dostępności

Gmina Miejska Kraków zobowiązuje się zapewnić dostępność strony  www.dpsnowaczynskiego.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.dpsnowaczynskiego.pl

Dane teleadresowe:

Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta

ul. Nowaczyńskiego 1, 30–336 Kraków

tel.: 12 255 41 61, fax: 12 255 41 61  wewn. 192

e-mail: dps@dpsnowaczynskiego.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-08-24.

Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-03.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci artykułów i/lub załączników, plików w formacie pdf, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są niezbędne do realizacji bieżących zadań DPS lub przygotowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
  • opublikowana mapa z lokalizacją DPS nie jest dostępna: mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Dokumenty, zdjęcia oraz filmy niespełniające wymogów dostępności, niezbędne do realizacji bieżących zadań, są sukcesywnie zmieniane. DPS zapewnia również alternatywny sposób dostępu.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia dostępu:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, białe litery),
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • mapa strony,
  • skiplinki do najważniejszych części strony,
  • focus wokół elementów nawigacyjnych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-24

Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny  (przeszkoleni pracownicy DPS).

Skróty klawiaturowe

Na stronie www.dpsnowaczynskiego.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Ewa Ciuła, e-mail: dps@dpsnowaczynskiego.pl , telefon: 12 255 41 61. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

 

Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Procedura o zapewnieniu dostępności cyfrowej oraz architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja i dojazd.
Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta jest położony przy skrzyżowaniu ulic Adolfa Nowaczyńskiego i Generała Bohdana Zielińskiego, (Mapa) około  13 minut drogi pieszo od Ronda Grunwaldzkiego.
Do Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta  można dojechać bezpośrednio liniami tramwajowymi: 18, 22, 52, lub autobusowymi: 101, 194, 219 – przystanek Kapelanka.
Rozkłady jazdy Komunikacji Miejskiej w Krakowie znajdują się na stronie www.mpk.krakow.pl.

Wejście główne do Domu Pomocy Społecznej – jest zlokalizowane od strony ul. Nowaczyńskiego. W pobliżu wejścia do budynku umieszczona jest tablica informacyjna.

Wjazd na teren Domu Pomocy Społecznej – jest możliwy od strony ul. Generała Bohdana Zielińskiego oraz od strony ul. Nowaczyńskiego.

Parking z miejscami postojowymi przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych – wjazd od ulicy Adolfa Nowaczyńskiego na parking z jednym miejscem postojowym wyznaczonym i oznakowanym dla osób niepełnosprawnych. Wjazd od ulicy Generała Bohdana Zielińskiego na parking z jednym miejscem postojowym wyznaczonym i oznakowanym dla osób niepełnosprawnych.

Portiernia – znajduje się przy wejściu głównym na parterze Budynku Głównego.
Osoby wchodzące powinny kierować się do pracownika portierni.

Sekretariat - umożliwia komunikację z wykorzystaniem komunikatorów internetowych

Wejście na parter Budynku Głównego wraz z pawilonami bocznymi – jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W pobliżu wejścia głównego znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach z automatycznym otwieraniem drzwi, a przejścia do dalszej części budynku są pozbawione barier architektonicznych.

Wejście na pierwsze i drugie piętro Budynku Głównego – schodami  głównej klatki schodowej lub wyjazd windą przystosowaną dla osób z niepełnosprawnością.

Ciągi komunikacyjne na poszczególnych kondygnacjach Budynku Głównego oraz w pawilonach bocznych – zapewniają wystarczającą przestrzeń wolną od przeszkód, spełniają wymagania dla dróg ewakuacyjnych, posiadają odpowiednią szerokość i są pozbawione różnicy poziomów.

Winda osobowa – znajduje się w Budynku Głównym w pobliżu wejścia od strony Budynku Administracyjnego. Po otwarciu drzwi windy brak różnicy poziomów, co zapewnia wjazd do wnętrza bez przeszkód. Duża kabina windy – max. 23  osoby. Panel sterujący umieszczony na wysokości dostosowanej dla osób poruszających się na wózkach.

Wejście do Budynku Głównego (od strony Budynku Administracyjnego) - dostosowane dla osób poruszających się na wózkach, pozbawione barier architektonicznych. Znajduje się w niewielkiej odległości od windy.

Toalety ogólnodostępne – znajdują się na parterze w Budynku Głównym, w pobliżu windy i są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Obsługa osób niesłyszących, niewidomych i słabowidzących.
W Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta portiernia oraz trzy pomieszczenia obsługi wyposażone są w instalację pętli indukcyjnej. Pomieszczenia obsługi, toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenia ogólnodostępne są oznakowane za pomocą alfabetu Braille’a. Parter budynku głównego oraz ogród wyposażony jest w system nawigacyjno-informacyjny. W budynku nie jest dostępna usługa tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych.
Jednostka posiada opublikowaną procedurę o zapewnieniu dostępności na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej we wniosku.

Wejście do Budynku Administracyjnego – nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Wejście schodami na parter oraz na piętro budynku.

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze
Powrót do góry

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania z tej strony przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się